اخبار و رویدادها

نوامبر 21, 2023

اهدا اقلام معیشتی و کیف مدرسه آبانماه ۱۴۰۲

اهدا اقلام معیشتی و کیف مدرسه آبانماه ۱۴۰۲
نوامبر 21, 2023

بازدید از منازل مددجویان جدید معرفی شده آبانماه ۱۴۰۲

بازدید از منازل مددجویان جدید معرفی شده آبانماه ۱۴۰۲
نوامبر 21, 2023

خرید دستگاه خمیرزن جهت کارآفرینی به مبلغ ۹ میلیون تومان آبانماه ۱۴۰۲

خرید دستگاه خمیرزن جهت کارآفرینی مددجوی تحت پوشش آبانماه ۱۴۰۲